Kategorie: Grody, zamki, fortece

Wiercenie w posadzkach przemysłowych tylko dla profesjonalistów

Posadzki przemysłowe najczęściej wykonywane są z betonu lub specjalnych mieszanek. Ze względu na swoją funkcję muszą być bardzo wytrzymałe na obciążenia oraz mieć małą ścieralność. Dzięki temu taka przemysłowa posadzka wytrzymuje trudy codziennego użytkowania. Problem pojawia się, gdy ze względu

Czy osuszanie budynków po zalaniu jest konieczością

Chyba każdemu posiadaczowi domu lub mieszkania zdarzyła się sytuacja, że po powrocie do swego lokum wszystkie meble i przedmioty znajdujące się na podłodze pływały. Zalanie może przytrafić się praktycznie w każdej chwili, najczęściej jednak dochodzi do niego, gdy przez dłuższy

ZAMEK BISKUPI W SIEWIERZU

Jeden z zamków (z czasem przebudowany, dziś już tylko ruiny) wznieśli biskupi krakowscy, m. in. w Bodzentynie u stóp Gór Świętokrzyskich. Zamek biskupi w Siewierzu (w Katowickiem), zbudowany z cegły i kamienia w drugiej połowie XIV w., na­stępnie zaś rozbudowany

ZAMKI WYŻYNNE

Wszystkie z wymienionych należą do typu zamków wyżyn­nych, czyli położonych na wierzchołkach wzgórz i odznaczają­cych się nieregularnością planu, dostosowanego do miejsca poło­żenia. Wyżynnym jest również słynny zamek Kamieniec w Od­rzykoniu koło Krosna, uwieczniony w literaturze przez Aleksan­dra Fredrę i Seweryna

KAMIENIEC

Dziś są to już tylko ruiny (do czego przyczyniło się głównie zdobycie Kamieńca, po długim oblężeniu, przez wojska Rakoczego w 1657 r.), aczkolwiek imponujące ogromem, malow- niczością położenia na skalistym wzgórzu i groźną sylwetką po­strzępionych murów. To właśnie spór kolejnych

OGROMNE PRZEDSIĘWZIĘCIE

Przysłowie powiada, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drew­nianą, a zostawił murowaną. Nie można tego powiedzenia trak­tować dosłownie. Drewniana zabudowa przeważała u nas nie tyl­ko w XIV, ale i w kilku następnych stuleciach. Niemniej jednak czasy ostatniego z Piastów to rzeczywiście

OLSZTYN KOŁO CZĘSTOCHOWY

Niestety, jest to już dziś ruina tak dalece zaawansowana, że z trudem tylko daje się ustalić jej pierwotne elementy — m. in. dwie baszty, zabudowania miesz­kalne i mur obronny. Resztki murów pozostały również z innego KazimierzowegO „orlego gniazda” — zamku

ZAMEK W KRUSZWICY

Tak samo jedynie wieża pozostała po zamku w Kruszwicy. Ta, o której każdy niemal Polak wie, że — według legendy —myszy zjadły chroniącego się w niej złego króla Popiela. Stąd też przyjęła się od wieków jej nazw?. — „Mysia Wieża”.

WOJNY, ZANIEDBANIA I ROZBIÓRKI

Wojny szwedzkie, zaniedbanie, rozbiórki (przez Prusaków w XVIII/XIX w.) doprowadziły do ruiny także zamek w Rawie Mazowieckiej. Do naszych czasów dotrwała jedynie masywna ceglana wieża na planie ośmioboku i fragment przylegającego do niej muru obronnego z hurdycjami kryjącymi ganek dla ob­rońców

ZAMKI- REZYDENCJE

O niektórych obiektach można nawet mówić jako przede wszystkim o okaza­łych rezydencjach, zachowujących tylko pewne cechy obronności. Często więc zamek stawał się po prostu zespołem skrzydeł mie­szkalnych zgrupowanych wokół dziedzińca. Budowli takiej nie otaczał już osobny mur obronny, narożne wieże

CZERSK- SILNIE OBWAROWANY GRÓD

Czersk aż do XV w. był ulubionym miejscem po­bytu książąt mazowieckich. Gdy na początku stulecia dwór prze­niósł się na stałe do Warszawy, książęta o Czersku nie zapomi­nali, często przyjeżdżając na łowy w okoliczne bory. Był tu sil­nie obwarowany gród co

MUROWANA WAROWNIA W CIECHANOWIE

Mimo zniszczeń do­konanych przez Szwedów w 1656 r., dewastacji przez Prusaków w XVIII—XIX w. i uszkodzeń w czasie ostatnich dwu wojen ruiny czerskiego zamku, ze znaczną zachowaną partią murów kurtynowych i strzelającymi ku niebu wieżami, wyglądają jeszcze imponująco .Ciechanów, może