Archive for the ‘Grody, zamki, fortece’ Category

ZAMEK BISKUPI W SIEWIERZU

Jeden z zamków (z czasem przebudowany, dziś już tylko ruiny) wznieśli biskupi krakowscy, m. in. w Bodzentynie u stóp Gór Świętokrzyskich. Zamek biskupi w Siewierzu (w Katowickiem), zbudowany z cegły i kamienia w drugiej połowie XIV w., na­stępnie zaś rozbudowany w czasach renesansu i częściowo po 1655 r., do dziś zachował się w postaci czytelnej […]

ZAMKI WYŻYNNE

Wszystkie z wymienionych należą do typu zamków wyżyn­nych, czyli położonych na wierzchołkach wzgórz i odznaczają­cych się nieregularnością planu, dostosowanego do miejsca poło­żenia. Wyżynnym jest również słynny zamek Kamieniec w Od­rzykoniu koło Krosna, uwieczniony w literaturze przez Aleksan­dra Fredrę i Seweryna Goszczyńskiego. Zbudowany on został na przełomie XIV i XV wieku przez panów z Moskarzewa, którzy […]

KAMIENIEC

Dziś są to już tylko ruiny (do czego przyczyniło się głównie zdobycie Kamieńca, po długim oblężeniu, przez wojska Rakoczego w 1657 r.), aczkolwiek imponujące ogromem, malow- niczością położenia na skalistym wzgórzu i groźną sylwetką po­strzępionych murów. To właśnie spór kolejnych właścicieli dwu części zamku (w XVI w. Bonerów i Kamienieckich, później Fir­lejów i Skotnickich) podszepnął […]

OGROMNE PRZEDSIĘWZIĘCIE

Przysłowie powiada, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drew­nianą, a zostawił murowaną. Nie można tego powiedzenia trak­tować dosłownie. Drewniana zabudowa przeważała u nas nie tyl­ko w XIV, ale i w kilku następnych stuleciach. Niemniej jednak czasy ostatniego z Piastów to rzeczywiście wiek niezwykle oży­wionego budownictwa murowanego, zakładania i budowy miast, wznoszenia i umacniania zamków. Tym poczynaniom […]

OLSZTYN KOŁO CZĘSTOCHOWY

Niestety, jest to już dziś ruina tak dalece zaawansowana, że z trudem tylko daje się ustalić jej pierwotne elementy — m. in. dwie baszty, zabudowania miesz­kalne i mur obronny. Resztki murów pozostały również z innego KazimierzowegO „orlego gniazda” — zamku w Olsztynie nieda­leko Częstochowy. Ta warownia należała do największych spośród omawianych fundacji. Liczne zabudowania gospodarcze […]

ZAMEK W KRUSZWICY

Tak samo jedynie wieża pozostała po zamku w Kruszwicy. Ta, o której każdy niemal Polak wie, że — według legendy —myszy zjadły chroniącego się w niej złego króla Popiela. Stąd też przyjęła się od wieków jej nazw?. — „Mysia Wieża”. W rze­czywistości stanowi ona jedyną pozostałość silnego ceglanego zamku, jaki wzniósł tu właśnie Kazimierz Wielki […]

WOJNY, ZANIEDBANIA I ROZBIÓRKI

Wojny szwedzkie, zaniedbanie, rozbiórki (przez Prusaków w XVIII/XIX w.) doprowadziły do ruiny także zamek w Rawie Mazowieckiej. Do naszych czasów dotrwała jedynie masywna ceglana wieża na planie ośmioboku i fragment przylegającego do niej muru obronnego z hurdycjami kryjącymi ganek dla ob­rońców i rzędem strzelnic w górnej partii .Północno-wschodni odcinek systemu fortyfikacji państwa, stworzonego przez Kazimierza Wielkiego, […]

ZAMKI- REZYDENCJE

O niektórych obiektach można nawet mówić jako przede wszystkim o okaza­łych rezydencjach, zachowujących tylko pewne cechy obronności. Często więc zamek stawał się po prostu zespołem skrzydeł mie­szkalnych zgrupowanych wokół dziedzińca. Budowli takiej nie otaczał już osobny mur obronny, narożne wieże zaś stanowiły ra­czej element kompozycji architektonicznej, imitujący funkcję obronną, w rzeczywistości zaś już tylko w […]

CZERSK- SILNIE OBWAROWANY GRÓD

Czersk aż do XV w. był ulubionym miejscem po­bytu książąt mazowieckich. Gdy na początku stulecia dwór prze­niósł się na stałe do Warszawy, książęta o Czersku nie zapomi­nali, często przyjeżdżając na łowy w okoliczne bory. Był tu sil­nie obwarowany gród co najmniej od XI w., ważny z powodu częstych najazdów litewskich. W pierwszej ćwierci XV w. […]

MUROWANA WAROWNIA W CIECHANOWIE

Mimo zniszczeń do­konanych przez Szwedów w 1656 r., dewastacji przez Prusaków w XVIII—XIX w. i uszkodzeń w czasie ostatnich dwu wojen ruiny czerskiego zamku, ze znaczną zachowaną partią murów kurtynowych i strzelającymi ku niebu wieżami, wyglądają jeszcze imponująco .Ciechanów, może w jeszcze większym stopniu niż Czersk, sta­nowił ważny punkt obronny. Tutejszy gród, istniejący od wcze­snego […]